Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Προγράμματος Consumeless – Interreg Med