ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007

  1. την εγκύκλιο αρ 55 με απ 74802/29-12-2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας»
  2. τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2011 στον οποίο προβλέπεται η δαπάνη που θα προκληθεί από αυτήν την απόφαση και ειδικότερα στον ΚΑ 00-6031
  3. την από 1-1-2011 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής

γνωστοποιεί ότι
προτίθεται να καλύψει μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου  σε θέματα τουρισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να είναι κάτοχοι  πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και κάτοχοι μεταπτυχιακού  τίτλου με ειδίκευση στον τουρισμό.  
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι των παρακάτω προσόντων:άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

  1. άριστη ή πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (η γνώση και το επίπεδο των ξένων γλωσσών θα αποδεικνύονται  με τα αντίστοιχα πτυχία μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα)
  2. γνώσεις σχεδιασμού e-marketing, καλή γνώση του τουριστικού κυκλώματος, μεγάλη ευχέρεια στις προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις καθώς και στις δημόσιες σχέσεις, δυνατότητα για συνεχή ταξίδια, ευχέρεια στη σύνταξη δελτίων τύπου και άρθρων τουλάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ευχέρεια στη συγγραφή τουριστικών κειμένων (οι γνώσεις θα αποδεικνύονται με προσκόμιση κειμένων που ήδη έχουν δημοσιευθεί στον τύπο, με βεβαιώσεις σεμιναρίων ή συνεδρίων όπου ο ενδιαφερόμενος συμμετείχε ως ομιλητής ή οργανωτής ή με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι μπορεί να αποδείξει τις γνώσεις και την εμπειρία του).
  3. πλήρη εξοικείωση με προγράμματα αυτοματισμού γραφείου για Η/Υ (Word, Excell, Power Point, access, web browsers). (οι γνώσεις θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων πιστοποιητικών)
  4. πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στον τουριστικό κλάδο, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών στις οποίες  θα αναγράφονται  το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης και τα ειδικότερα καθήκοντα του ενδιαφερομένου.

Οι αιτήσεις, τα δικαιολογητικά και τα αναλυτικά βιογραφικά  των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  (γραφείο πρωτοκόλλου) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
                                    

Εμμαν. Μαργαρίτης  

Σχόλια are closed.