ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 30- 11- 2023
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. Πρωτ. 22051
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 7- 12- 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτημα για Προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: « Τρείς νέες κατοικίες με υπόγειο και κολυμβητικές δεξαμενές» ιδιοκτησίας Πολυκρέτη Ειρήνης σε ακίνητο στη θέση «Λιναρά» στην Κ. Μελάνων Νάξου
2. Αίτημα για Προέγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου για την εγκατάσταση: « Νέα διώροφη κατοικία» ιδιοκτησίας Πανόπουλος Δήμητρας σε ακίνητο στη θέση «Κανά» στην Κ. Κορωνίδας Νάξου
3. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
4. Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 από το έτος 2023 και εφεξής.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σέργης Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Βάβουλας Εμμανουήλ

 

Σχόλια are closed.