Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                      

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Αναστάσιος Βίγκας ΙΚΕ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδ.: 843 00

Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου

Τηλ.: 22853 60178

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr
                                                                  

Προς:

Εισαγωγή και εμπορία ιατρικού εξοπλισμού

Τηλ. 2106825000

E-mail: athens@vigas.gr

Αριθμός πρωτοκόλλου 17986 07/10/2022

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»,  σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

 Η ανωτέρω δαπάνη θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ και σαράντα λεπτών (10.500,40 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-7135.029 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 .

                Μαζί με την οικονομική προσφορά  ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ:

  1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου.
  3. Υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), η οποία επισυνάπτεται, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
  4. ΚΑΔ της επιχείρησης, (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

                 Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

                Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως και τις 14-10-2022.                                                                                                                                

                                                                                                                                                                           Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα:

  1. 1. ΕΚΘΕΣΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ_ΙΑΤΡΙΚΟΥ_ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
  2. 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σχόλια are closed.