ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νάξος:09/04/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλ.: 2285360107 – 2285360124
Fax: 2285023570
Maill: manven@naxos.gov.gr
ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους στις εκατό (100) δόσεις.
Σας ενημερώνουμε ότι με το Ν. 4321/2015, παρέχεται η δυνατότητα:
Α. Σε όσους οφείλουν στους Δήμους , να εξοφλήσουν τα χρέη τους έως και σε (100) εκατό μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο όριο δόσης τα είκοσι (20) ευρώ και να τύχουν απαλλαγής των προσαυξήσεων από 30% μέχρι και 100%. Επί πλέον, μέχρι 27/4/2015, παρέχεται η δυνατότητα σε περίπτωση προκαταβολής άνω των διακοσίων (200) ευρώ εξοφλείται  μέρος της οφειλής και ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξει.
Β. Στους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων τα δηλούμενα τετραγωνικά όπως φαίνονται στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. έχουν απόκλιση από τα πραγματικά , έχουν την ευκαιρία να τα διορθώσουν μέχρι 25-5-2015 και να τακτοποιήσουν την οφειλή τους σε δόσεις χωρίς παραπέρα προσαυξήσεις.
Γ. Οι υπόχρεοι καταβολής τελών παρεπιδημούντων παρελθόντων οικονομικών ετών καλούνται να υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις μέχρι 25-5-2015 και να έχουν τις ίδιες με τις παραπάνω δυνατότητες. Μετά τις 25-5-2015, οι υπηρεσίες μας θα προβούν σε έλεγχο των φορολογικών στοιχείων.
Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση , θεωρούνται φορολογικά ενήμεροι και αίρονται όλα τα τυχόν εις βάρος τους αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή αυτή ρύθμιση για την οριστική τακτοποίησή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα παραπάνω τηλέφωνα.
 Ο Αντιδήμαρχος
 Αργύριος Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.