Σεμινάριο-εκπαίδευσης υπαλλήλων οικονομικής υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                            Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών              Alfaware Πληροφορική ΑΕ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης «Σεμιναρίου-εκπαίδευσης υπαλλήλων οικονομικής υπηρεσίας»
για το έτος 2021

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφοράς της δαπάνης «Σεμιναρίου-εκπαίδευσης υπαλλήλων οικονομικής υπηρεσίας», σχετικά με την επιμόρφωση σε ψηφιακή εφαρμογή του βιβλίου εσόδων-εξόδων, εντός 5 ημερών από την αποστολή της παρούσης.

Η δαπάνη με ενδεικτικό συνολικό προϋπολογισμό 1.240,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος του ΚΑ 00-6073 έτους 2021, ως ακολούθως:

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό
-ΚΑΔ της εταιρείας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
– Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) του οικονομικού διαχειριστή ή διευθύνοντος συμβούλου που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης Σεμιναρίου-εκπαίδευσης υπαλλήλων οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2021» ή απόσπασμα ποινικών μητρώων για τα μέλη του ΔΣ που αφορούν στις εταιρείες ΑΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.