ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.   Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Στατική αποκατάσταση ισόγειου κτιρίου και κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου 1ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου», με συνολικό προϋπολογισμό 160.000,00 ΕΥΡΩ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με  προϋπολογισμό 116.653,74€ και β) Η/Μ ,με προϋπολογισμό 19.277,54€.

2.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το γραφείο της Τ.Υ του Δήμου , μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουνίου  2014.  Επίσης, μπορούν να εκτυπώσουν τα τεύχη από την ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β΄.
Πληροφορίες για την παραλαβή τευχών και οικονομικών προσφορών στο τηλέφωνο: 2285360104, FAX επικοινωνίας 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος Δούρβας Αθανάσιος.

3.     Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου 2014, ημέρα Tρίτη, ώρα λήξης 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα «προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4.     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι:  Α2 ή 1η  ή 2η τάξη  εφόσον η επιχείρηση έχει δηλωμένη έδρα εντός νομού Κυκλάδων  ή στην Α2 ή 1η τάξη  εφόσον η επιχείρηση έχει έδρα εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 ή  Α2 ή 1η  τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.,
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας οικοδομικών.

5.     Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.738,62 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι έως 9-1-2015.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6.     Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με άξονα προτεραιότητας «09- Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και νήσοι Αιγαίου» με κωδικό πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ06780023 . 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

7.     Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 
Η έγκριση των όρων της Διακήρυξης έγινε με την υπ.αρ. 243/2014 Απόφαση Ο. Ε., Δ.Ν.& Μ.Κ.

Συνημμένα έγγραφα

                                                    Ο Δήμαρχος
                                                   Νάξου & Μ. Κυκλάδων
                                              Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.