ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλ.: 22853 60138

Νάξος 21/12/2023

Αρ. Πρωτ.: 23914
E-mail: ntri@naxos.gov.gr
Προς: κο Πιτταρά Ευστάθιο
Κτηνίατρο -Χώρα Νάξου
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας « ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2024 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚ »
Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 14.756,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την
Υπηρεσία « ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2024 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΚ »
από Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 έως και Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μμ.
Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.