ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Πληροφορίες: Αικ. Μαργαρίτη
Τηλέφωνο: 228560101
FAX: 2285029049
e-mail: amargariti@naxos.gov.gr

Νάξος, 13/12/2019
Απ. Πρωτ.: 22967

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2020» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικής αξίας 73.442,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.100,00 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (15€) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

 

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.
Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.