ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2021» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικής αξίας 73.442,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, στο δημοτικό κατάστημα Νάξου, τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 (έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης).
Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου.
Η εγγύηση συμμετοχής είναι 1.184,56 €.
Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους, καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (15€) για την αναπαραγωγή τους και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu, στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένα Έγγραφα

 

Σχόλια are closed.