ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Νάξος, 04/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Αρ. πρωτ. 19932
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Πληροφορίες: Αικ. Μαργαρίτη
Τηλέφωνο: 228560100
e-mail: amargariti@naxos.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΕΤΟΥΣ 2022» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, συνολικής αξίας 72.253,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ συστημικός αριθμό: 142586) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/11/2021
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/11/2021, ώρα 10.00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 25/11/2021, ώρα 10.00 π.μ.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες από 01/01/2022.
Γίνονται δεκτές προσφορές που είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Μελέτη. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας.
Τα έξοδα πάσης φύσεως δημοσίευσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου https://e-naxos.eu/ (Ενότητα «Διαγωνισμοί»).

Συνημμένα

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.