Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για τη σύνταξη σχεδίου νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 25/06/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 10053/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Ανθρώ̟πινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας
Ταχ. Διευθ.: Νάξος Τ.Κ.84300
Τηλ.: 22853 60125
Πληρ.: Μ. Πολυκρέτη
e-mail : mpolikreti@naxos.gov.gr                                                                                                                                   Νάξος, 25-06-2020

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για τη σύνταξη σχεδίου νέου
Οργανισμού Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 808/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υ̟pόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ό̟πως έχει τρο̟πο̟ποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της ̟αρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2020) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟ποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υ̟παλλήλων».
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Φ.Ε.Κ. 2927/Β/19-11-2013) ό̟πως έχει τρο̟πο̟ποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Την υ̟π’ αριθ. 34/24-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΛΧΚΩΚΗ-Υ93) Α̟πόφαση Δημάρχου αναφορικά την το̟ποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων.
6. Την υ̟π’ αριθ. 1000/19-10-2018 (ΑΔΑ: Ω9ΑΥΩΚΗ-ΞΔΗ) Α̟πόφαση Δημάρχου αναφορικά με την αναπλήρωση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
7. Την ανάγκη σύνταξης νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8. Το γεγονός ότι με την ̟παρούσα α̟πόφαση δεν ̟προκαλείται δα̟πάνη σε βάρος του ̟προϋ̟πολογισμού του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για τον συντονισμό των α̟παιτούμενων ενεργειών, τη σύνταξη, α̟ποστολή και συγκέντρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης δομών και την εισήγηση στην Εκτελεστική Ε̟πιτρο̟πή, αναφορικά με τη σύνταξη σχεδίου νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως κατωτέρω:

Συντονιστής:
Δημήτριος Λιανός, Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Μέλη:
1. Καμ̟πούρη Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υ̟πηρεσιών.
2. Αγγελή Παναγιώτα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Το̟πικής Οικονομικής Ανά̟πτυξης.
3. Ζουγανέλης Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υ̟πηρεσιών.
4. Γρυλλάκης Δημήτριος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
5. Μυλωνάς Αλέξανδρος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υ̟πηρεσιών Δόμησης.
6. Κονδύλης Νικόλαος, Ανα̟πληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
7. Πρωτονοταρίου Αικατερίνη, Ανα̟πληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι ανωτέρω Προϊστάμενοι σε ̟περί̟πτωση α̟πουσίας ή κωλύματός τους, θα ανα̟πληρώνονται α̟πό τους νόμιμους ανα̟πληρωτές τους.

Στις συνεδριάσεις της Ο.Δ.Ε. να ̟παρίσταται εκ̟πρόσω̟πος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ̟ου θα οριστεί α̟πό το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τον σκο̟πό αυτό.

Η Ο.Δ.Ε. οφείλει να ̟παραδώσει τις ̟προτάσεις της, εντός δεκα̟πέντε (15) ημερών α̟πό την έναρξη των εργασιών της.

Η Ο.Δ.Ε. θα συνεδριάζει κατό̟πιν ̟πρόσκλησης του συντονιστή, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υ̟πηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ̟περί συλλογικών οργάνων.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η υ̟πάλληλος του Τμήματος Υ̟ποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, κ. Χατζηκλιμάνογλου Στυλιανή.

Με την ̟παρούσα, κάθε ̟προηγούμενη σχετική α̟πόφαση ̟παύει να ισχύει. Η α̟πόφαση αυτή να αναρτηθεί στο ̟πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα και στον π̟ίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Μέλη Ο.Δ.Ε.
2. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Σχόλια are closed.