Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                              Νάξος, 13 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                       Αριθ. πρωτ.: 1155
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                 Αριθ. αποφ.: 43
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ.: Νεκτ. Τριανταφύλλου
Ταχ.Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ.Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο.: 2285360134
Φαξ : 2285023570
e-mail :ntri@naxos.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της περ. γ10 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ».
2.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 9 (Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς) του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’/02-02-2012) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’/11-02-2014) και ισχύει : « Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
4.Το με αριθ. πρωτ. 19262/30-10-2019 έγγραφο της Φιλοζωικής Νάξου περί ορισμού εκπροσώπων.
5. Την με αριθ. 213/2019 (ΑΔΑ : ΩΣΗ4ΩΚΗ-ΟΒΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου.
6. Την ανάγκη συνέχισης λειτουργίας της εν λόγω επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:
1. Τον κ. Μανιό Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. Παντελιά Ευάγγελο, δημοτικό σύμβουλο.
2. Τον κ. Βρούτση Βασίλειο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον κ. Βασαλάκη Αντώνιο, δημοτικό σύμβουλο.
3. Τον κ. Πιτταρά Ευστάθιο ,ιδιώτη κτηνίατρο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
4. Την κα Γκίκα Μαρία, εκπρόσωπο της Φιλοζωικής Νάξου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα Γεωργιάδου Μαρία.
5. Την κα Ιωαννίδου Σταματία, εκπρόσωπο της Φιλοζωικής Νάξου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα Κορρέ Τέρρυ.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ανατίθενται στην Καλτσά Φωτεινή, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού.

Κοινοποίηση
Μέλη της Επιτροπής

Εσωτ. Διανομή
Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Ανάπτυξης

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.