Συλλογή και μεταφορά ογκωδών και λοιπών στερεών αποβλήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  19-9-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ. 16342

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Πληρ. : Σταματία Μαργαρίτη

Τηλέφωνο:2285360128                                                                  Προς: Νεκτάριο Τριαντάφυλλο

FAX:     2285023570

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για     « Συλλογή και μεταφορά ογκωδών και λοιπών στερεών αποβλήτων »

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συλλογή και μεταφορά ογκωδών και λοιπών στερεών αποβλήτων » από Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  5.952,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.