ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 24-05-2022
                                                                                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 332

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 του Ν. 4829/2021.
3. Τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ6/τ.Α ́/15-1-2021).
4. Την υπ’ αριθ. 15/19-05-2022 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ω6ΜΩΚΗ-Ο8Ρ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με θέμα: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων».
5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 251/23-09-2011, 101/12-05-2017 και 75/26-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Την υπ’αριθμ. 286/16-05-2022 βεβαίωση πιστώσεων του Προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ. περί εγγραφής πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης
7. Την αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από την επιχείρηση για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Α/Α Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

1 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ.) Χώρα Νάξου Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
1 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 3584/2007 (μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους).

Β. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία).
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 και 17 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3584/07) ήτοι: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής β) ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις ε) δεν έχουν απολυθεί από άλλη δημόσια υπηρεσία λόγω καταγγελίας της σύμβασης για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου κατά την τελευταία 5ετία (χορηγείται από την υπηρεσία)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι
έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής (χορηγείται από την υπηρεσία)
8. Χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 2 του Ν. 4765/21 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλόλητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων συντασσομένου κατ’ άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4765/2021 πρακτικού ανάρτησης, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, (Δ/νση: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ – δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς) , Τ.Κ. 84300 ΝΑΞΟΣ, τηλ. επικοινωνίας 2285024259) καθημερινά από 09:00 έως 14:00. Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Γιακουμή Χριστίνα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων www.e-naxos.eu ( δηλ. από : 25-05-2022 μέχρι: 03-06-2022) .
Επισημαίνεται προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων :
Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διαδρομή: www.gov.gr → ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ → ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ → ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ → ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ → ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET → ΣΥΝΔΕΣΗ
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά έντυπα: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.e-naxos.eu) στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ.

ΣΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 5 του Ν. 4765/2021 ) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που διενεργεί την πρόσληψη υποχρεούται να αποστέλλει τους πίνακες προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π κάθε φορά, καθώς και συνολικά όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους το αργότερο μέχρι 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΓΗΣ

Σχόλια are closed.