Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων που εδρεύει
στη Χώρα της Νάξου του Ν. Κυκλάδων

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.