ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Νάξος, 06-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 118
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπ΄αριθ. 118/06-03-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Ανακοίνωση  υπ’ αριθ. ΣΟΧ1/2017 (ΑΔΑ:7Ζ6ΟΩΚΗ-ΥΜ7) επαναπροσδιορίζεται κατόπιν της με αριθ. Πρωτ. 5577/04-04-2017 έγκρισης από τον ΑΣΕΠ από 06-04-2017 έως 18-04-2017. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σχόλια are closed.