Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες για τις υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Νάξος, 16/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Αρ. Πρ.: 23143
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                              Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                   ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΟΤΑ-ΝΠΔΔ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                       Κ. ΜΑΡΟΥΛΗ
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                               ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ                                                       Τ.Κ. 84100
Τηλέφωνο: 2285360156
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες για τις υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την Α-1690 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης(ΑΔΑ : Ψ4ΞΚΩΚΗ-6ΧΒ), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της εργασίας «Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες για τις υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020», από σήμερα Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

Υπηρεσία : Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές εργασίες για τις υπηρεσίες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020 ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 5.000,00 € που θα κατανεμηθεί για το έτος 2019 0,01 € και για το έτος 2020 4.999,99 €.

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

Σχόλια are closed.