Συμβόλαια υποστήριξης 2020 για τα προγράμματα ACE ERP eCM της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προς: ACE – HELLAS A.E. Αιγαίου Πελάγους 6 Τ.Κ. 153 41 Αγ. Παρασκευή Αθήνα

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : Mάρθα Βαλτάσσαρ

Τηλέφωνο: 2285360156

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας : Συμβόλαια υποστήριξης 2020 για τα προγράμματα ACE ERP eCM της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 4.350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την Α-987 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ψ0ΥΦΩΚΗ-Ω1Φ), ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συμβόλαια υποστήριξης 2020 για τα προγράμματα ACE ERP eCM της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», από σήμερα 22.05.2020 έως και Τρίτη 26.05.2020  και ώρα 12.00 π.μ. προκειμένου για τη σχετική ανάθεση.

Συμβόλαια υποστήριξης 2020 για τα προγράμματα ACE ERP eCM της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 4.350,00 €

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η δαπάνη θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.