Συμμετοχή στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Συμμετοχή στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Τι είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ);
Tο ΣΒΑΚ είναι ένα στρατηγικό σχέδιο του Δήμου, που σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για την κινητικότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και στα περίχωρά τους για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Περιλαμβάνει θέματα όπως, ενίσχυση της δημόσιας συγκοινωνίας, διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης στην πόλη, προώθηση φιλικών για το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης (περπάτημα, ποδήλατο), ενίσχυση προσβασιμότητας ευάλωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα), ενίσχυση ελκυστικότητας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος κ.ά.
Το ΣΒΑΚ έχει σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις μεταφορές και μέσω της συμμετοχικής προσέγγισης, με την ενεργή συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, να βοηθήσει στην επιλογή πιο περιβαλλοντικά φιλικών, αποτελεσματικών και βιώσιμων μέτρων και πολιτικών. Παράλληλα, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο του Δήμου για την διεκδίκηση πόρων, προκειμένου να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα και δράσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων.
Η έννοια της συμμετοχικής διαδικασίας.
Η διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και αρμόδιων φορέων που διαμένουν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή, σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού. Ειδικά για περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπως η Χώρα της Νάξου, σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό καθώς και η αποτύπωση προτιμήσεων των επισκεπτών και μη-μόνιμων κατοίκων. Η ενεργή συμμετοχή επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης συστηματικής συνεργασίας με την ομάδα εκπόνησης του ΣΒΑΚ που απαρτίζεται από εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και από εξειδικευμένους συνεργάτες αυτών. Σκοπός της συμμετοχικής διαδικασίας είναι η καταγραφή και ανάλυση προβλημάτων, αναγκών, ευκαιριών και προτάσεων πολιτών και φορέων, μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολόγιών και συμμετοχής σε συζητήσεις και η ενσωμάτωσή τους στις προτάσεις και τους στόχους του ΣΒΑΚ.
Γιατί να συμπληρώσετε αυτό το ερωτηματολόγιο;
Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την ομάδα του ΣΒΑΚ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και αποσκοπεί στην καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών (ανάγκες, συνήθειες, επιλογές, προβλήματα) της καθημερινής μετακίνησης των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας της Νάξου, όπως και των απόψεών τους σχετικά με τα παρεχόμενα μέσα και τρόπους μεταφοράς.
Το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό να βοηθήσει την ομάδα του ΣΒΑΚ:
 Να αποτυπώσει και να ιεραρχήσει τα προβλήματα και τις ανάγκες κινητικότητας στη Χώρα της Νάξου.
 Να αναπτύξει μέτρα και πολιτικές προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες της πόλης.
 Να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες
 Να σχεδιάσει προτάσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την ποιότητα της καθημερινότητας κατά την μετακίνηση στην πόλη όλο το χρόνο.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.surveymonkey.com/r/3CPTS29
Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας στην ομάδα του ΣΒΑΚ, στο email svaknaxou@gmail.com .
Προσοχή τo ερωτηματολόγιο έχει διαμοιραστεί και αναρτηθεί με πολλαπλά μέσα. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί μόνο μια φορά από κάθε πολίτη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τα στοιχεία που συλλέγονται μέσα από την παρούσα φόρμα θα τηρούνται σε ιδιωτικό ψηφιακό αρχείο (μη προσβάσιμο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα) και δεν θα χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από τις ανάγκες εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Επίσης δεν θα χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα ή φορείς έναντι οποιουδήποτε ανταλλάγματος.

Σχόλια are closed.