ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος, 29  /09/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                               Αρ. Πρ.: 17462
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                   Προς: κάθε ενδιαφερόμενο  
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360153
FAX: 22850-23570 
E-mail: gman@naxos.gov.gr
                                                                 
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 6-10-2016 . 
Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής εγγράφηκε  στα άρθρα 5 και 6 της Γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων σχετικά με την σύνταξη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής  ,ενώ στην διακήρυξη του διαγωνισμού μέσα στα δικαιολογητικά δεν αναφέρεται, υπερισχύει πάντοτε η προκήρυξη του διαγωνισμού 
Σύμφωνα με το άρθρο 72 Παρ.1 του Ν4412/2016 η  εγγυητική συμμετοχής είναι προαιρετική και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5   δεν απαιτείται η εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό &  εκτός αυτού έχει αναρτηθεί   σχετική διευκρίνηση για το θέμα αυτό    στην ιστοσελίδα του Δήμου www.naxos.eu   προς κάθε ενδιαφερόμενο .Άρα εγγυητική Συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται 
Στο άρθρο 2 της διακήρυξης εκ παραδρομής παρέμεινε η λέξη ΕΚΠΟΤΑ, αγνοείστε το και αντικαθίσταται βάσει των αντίστοιχων  ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4412/2016 . 
Στο άρθρο 12 της διακήρυξης  εκ παραδρομής παρέμεινε η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ αγνοείστε το και το περιεχόμενο  Της Εγγύησης καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται βάσει των ισχυουσών διατάξεων,  όπως ορίζεται  στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016  .
Παρακαλούμε για την ενημέρωση .
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και ενημέρωση είμαστε στην διάθεσης σας
Το παρόν έγγραφο να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προμηθειών 
Βερύκκοκος Σταμάτιος 
ΠΕ1 Διοικητικός 

Σχόλια are closed.