ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                    Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών              1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                                                 2. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ταχ. Κώδ.: 843 00                                                                              3. ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΗ
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στην «Συνδιοργάνωση ΚΑΜΠ
ΒΟΛΛΕΫ» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού.
Η ανωτέρω ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για το ΤΜΗΜΑ 1 ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των χιλίων
τριακοσίων σαράντα τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.343,32 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Για το ΤΜΗΜΑ 2 ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων
πενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (354,64 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Για το ΤΜΗΜΑ 3 ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων
σαράντα επτά ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (447,48 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ: 15-6472.007, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1136/13-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τις
19-07-2021 και ώρα 10:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς

Comments are closed.