Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον Αθλητικό Σύλλογο Αθλοπαιδεία Νάξου του 4ου Ε2 πανελλαδικού πρωταθλήματος αντισφαίρισης Α/Κ14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 17420/22.09.2023 ΑΔΑΜ: 23PROC013457865

Προς: NSP Ο.Ε. Τυπογραφείο – Γραφιστικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την «Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον Αθλητικό Σύλλογο ‘Αθλοπαιδεία Νάξου’ του 4ου Ε2 πανελλαδικού πρωταθλήματος αντισφαίρισης Α/Κ14»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον Αθλητικό Σύλλογο ‘Αθλοπαιδεία Νάξου’ του 4ου Ε2 πανελλαδικού πρωταθλήματος αντισφαίρισης Α/Κ14», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και 27/09/2023, ώρα: 15.00).

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 999,82 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
3 banner διαφόρων διαστάσεων (3 Χ 188,17) 22462000-6 564,51 135,48 699,99
Μπλουζάκια μακό – 100% βαμβακερό

(περιλαμβάνει 3 τυπώματα σήμα, όνομα ομάδας

Και τον χορηγό Δήμο) (60 Χ 4,03)

18412200-2 241,80 58,03 299,83
ΣΥΝΟΛΑ   806,31 193,51 999,82

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

-Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)
-ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)
-Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της «Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον Αθλητικό Σύλλογο ‘Αθλοπαιδεία Νάξου’ του 4ου Ε2 πανελλαδικού πρωταθλήματος αντισφαίρισης Α/Κ14»
ή απόσπασμα ποινικού μητρώου
Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.