Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον αθλητικό μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου «Ο Ζευς» για τις αθλητικές διοργανώσεις ‘Μηλώσια’ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                       1. Κων. & Νικ. Βλαχονικολό Ο.Ε. (έπαθλα)
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                      2. Αφοί Μανδηλαρά Ο.Ε. (κεράσματα)
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την
«Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον αθλητικό μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου «Ο Ζευς» για τις αθλητικές διοργανώσεις ‘Μηλώσια’ 2023»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον αθλητικό μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου «Ο Ζευς» για τις αθλητικές διοργανώσεις ‘Μηλώσια’ 2023», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και Τρίτη 11/07/2023 και ώρα 15.00).

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 6.746,03€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ
CPV ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
1.ΕΠΑΘΛΑ
1 ΚΥΠΕΛΛΟ ΥΨΟΥΣ 34,5cm 39298700-4 10,5 45 472,5
2 ΚΥΠΕΛΛΟ ΥΨΟΥΣ 29,5ψμ 39298700-4 8,9 45 400,5
3 ΜΕΤΆΛΛΙΟ Φ50 ΧΡΥΣΌ 39298700-4 0,67 45 30,15
4 ΜΕΤΑΛΛΙΟ Φ50 ΑΣΗΜΕΝΙΟ 39298700-4 0,67 45 30,15
5 ΜΕΤΑΛΛΙΟ Φ50 ΧΑΛΚΙΝΟ 39298700-4 0,67 45 30,15
6 ΚΟΡΔΕΛΛΑ 22mm ΣΕ ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ- ΜΠΛΕ 39298700-4 0,15 150 22,5
7 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ (Α4 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΙ NATURA AΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ 240gr 39298700-4 1 150 150
8 ΕΠΑΘΛΟ ΑΠΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 39298700-4 34,5 30 1035
9 ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 23*19cm 39298700-4 24,7 2 49,4
ΣΥΝΟΛΟ 2.220,35
2.ΠΑΓΟΥΡΙΑ (δεν υπάρχει απαίτηση λόγω χορηγίας – θα αποδεσμευτεί το ποσό)
3.ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ
1 ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ 15110000-2 10 322 3.220,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+3) 5.440,35
ΦΠΑ 24% 1.305,68
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.746,03

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τον αθλητικό μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου «Ο Ζευς» για τις αθλητικές διοργανώσεις ‘Μηλώσια’ 2023» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.