Συνδιοργάνωση του τουρνουά μικρών αθλητών κεντρικής και ορεινής Νάξου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                  Προς:
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών            Ιωάννης Μπαρδάνης Α.Ε
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην ανάθεση που αφορά στη συνδιοργάνωση του τουρνουά μικρών αθλητών κεντρικής και ορεινής Νάξου που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 13 Αυγούστου 2020 στην Απείρανθο Νάξου. Ο Δήμος θα προβεί στην κάλυψη αναγκών της διοργάνωσης για τη διαμονή των προπονητών Αθανασιάδη Παναγιώτη, Προδρόμου Ιωάννη, Πρόκου Δημήτρη, Τζήμα Παναγιώτη, Αναγνωστόπουλο Γιάννη, Αγαπητού Κυριακή και πιο συγκεκριμένα:

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣ. ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 6 μονόκλινα δωμάτια για 7ημερη διανυκτέρευση  από 7/8/2020 έως 13/8/2020 (6 μονόκλινα*30 €/ημέρα=180*7 δωμάτια=1260 55130000-0 6 185,84 1115,04
2 Φόρος διαμονής (14*0,50€) 55130000-0 7   3,50
  ΣΥΝΟΛΟ 1.118,54
  ΦΠΑ 13% 144,96
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.263,50

Τα ανωτέρω θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων εξήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών, (1.263,50 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15- 6472.007 (Αθλητικές διοργανώσεις σε συνεργασία με αθλητικούς και λοιπούς φορείς) του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1213/06-08-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέχρι αύριο 07-08-2020 και ώρα 10:00.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Ευάγγελος Κατσαράς
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.