Συνδιοργάνωση των αγώνων βετεράνων αθλητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

                                                                

               Προς:

  1. Παπανικολάου Νικόλαος Θωμάς Διαφημιστικές Υπηρεσίες
  1. Παπαδόπουλος Ευάγγελος  Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστική – Catering
  1. Ζas Travel Ο.Ε.  Τουριστικό Πρακτορείο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

 

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στη «Συνδιοργάνωση των αγώνων βετεράνων αθλητών» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα επτά ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (3.417,28 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.007  του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1361/24-09-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Τα είδη 1 έως και 7 όπως αναφέρονται στη σχετική Τεχνική Έκθεση αφορούν στον 1ο προσφέροντα, το είδος 8 τον 2ο προσφέροντα και το είδος 9 στον 3ο προσφέροντα, όπως αυτοί αναφέρονται στους αποδέκτες της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως αύριο 25/09/2020 και ώρα 11:00, σε σφραγισμένο φάκελο.

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

 

 

Συνημμένα:

Η από 21/09/2020 Τεχνική Έκθεση

Σχόλια are closed.