ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178

Προς:
1. ΚΩΝ. & ΝΙΚ. ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ Ο.Ε.
ΤΗΛ 272195112
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α (ΕΠΑΘΛΑ )

2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜ. ΛΕΜΟΝΙΑ
ΤΗΛ 2613021320
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β (ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΓΩΝΩΝ)

E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην προμήθεια που αφορά στην «Συνδιοργάνωση των Μηλωσίων με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλωτίου» σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/ 16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Για το ΤΜΗΜΑ Α ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των χιλίων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (1.888,77 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Για το ΤΜΗΜΑ Β ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων δύο ευρώ (1.302,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ: 15-6472.007, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α-1137/13-07-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έως τις 17-07-2021 και ώρα 10:00.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Υλικού-Εξοπλισμού-Υπηρεσιών

Σταμάτης Βερύκοκκος
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
Συνημμένα:
Μελέτη

 

Σχόλια are closed.