ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  6ης/18-05-2015 Έκτακτης-Κατεπείγουσας

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

                                   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
17/2015

Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για  παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και συγκεκριμένα για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/Β΄/09-04-2015) όπως τροποποιήθηκε με την  υπ'αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 828/Β΄/12-05-2015) όμοια.

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των κάτωθι τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/Β΄/09-04-2015) ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-2015 (ΦΕΚ 828/Β΄/12-05-2015) όμοια, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα  

α) για την για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής:

1.  Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

§ 1 (ένα) τμήμα στη θέση «Λαγκουνάκι» (τμήμα στην περιοχή Πορειά -Τούμπες που βρίσκεται βόρεια του κρατικού αερολιμένα Νάξου), κατάληψη (ΘΑ1: 10*10=100 τ.μ.).

§ 1 (ένα) τμήμα στη θέση «Λαγκούνα» (τμήμα στην περιοχή Πορειά -Τούμπες που βρίσκεται βόρεια του κρατικού αερολιμένα Νάξου), κατάληψη (ΘΑ2: 10*10=100 τ.μ.).

§ 1 (ένα)  τμήμα στην περιοχή Πλάκα, κατάληψη (ΘΑ9: 10*10=100 τ.μ.).

2. Τ.Κ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ

§ 1 (ένα)  τμήμα στην περιοχή Μικρή Βίγλα, κατάληψη (ΘΑ5: 10*10=100 τ.μ.).

§ 1 (ένα) τμήμα στην περιοχή Καστράκι, κατάληψη (ΘΑ8: 10*10=100 τ.μ.).

3. Δ.Κ. ΝΑΞΟΥ

§ 1 (ένα) τμήμα στη θέση «Ποριά», κατάληψη (ΘΑ3: 10*10=100 τ.μ.),

§ 1 (ένα) τμήμα στη θέση «Φλοίσβος», κατάληψη (ΘA4: 10*10=100τ.μ.)

όπως τα ανωτέρω τμήματα αποτυπώνονται στα επτά (7) αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» που προσκομίστηκαν με φροντίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

β) για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης :

1.  Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ

§  8 (οχτώ) τμήματα του Αγίου Προκοπίου, κατάληψη (ΔΠΡ1:15*17,5=262,5τ.μ.), (ΔΠΡ2:15*20=300τ.μ.), (ΔΠΡ3:20*15=300τ.μ.), (ΔΠΡ4:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΡ5:10*20=200 τ.μ.),    (ΔΠΡ6: 10*20=200 τ.μ.),     (ΔΠΡ7: 20*25=500 τ.μ.), (ΔΠΡ8:10*30=300τ.μ).

§  18 (δεκαοχτώ) τμήματα της Πλάκας, κατάληψη (ΔΠΛ1:10*10=100τ.μ.), (ΔΠΛ2: 10*10=100τ.μ.), (ΔΠΛ3:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ4:10*10=100τ.μ.), (ΔΠΛ5:50*10=500τ.μ.), (ΔΠΛ6:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ7:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ8:10*30=300τ.μ.), (ΔΠΛ9:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ10:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ11:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ12:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ13:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ14:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ15:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ16:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ17:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ18:10*20=200τ.μ.).

2. Τ.Κ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ

§  1 (ένα) τμήμα της Μικρής Βίγλας, δίπλα στην ταβέρνα Λιόφαγου, κατάληψη (ΜΒ1:10*10=100τ.μ.).

§  1 (ένα)  τμήμα της Μικρής Βίγλας 100μ. Ν/Α της ταβέρνας Λιόφαγου, κατάληψη (ΜΒ2:10*10=100τ.μ.)

§  1 (ένα) τμήμα στο Καστράκι,  κατάληψη (ΚΤ1: 10*10=100 τ.μ.).

§  1 (ένα) τμήμα στο Αλυκό, κατάληψη (ΑΛ1: 10*10=100 τ.μ.).

3. Τ.Κ. ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ

§  1 (ένα) τμήμα στη θέση «Γλατζιά», κατάληψη (ΚΝ1: 10*10=100 τ.μ.).

4. Τ.Κ. ΕΓΓΑΡΩΝ

§  1 (ένα) τμήμα στη θέση «Αμμίτης», κατάληψη (ΕΓ1: 10*10=100 τ.μ.).

5. Τ.Κ. ΓΑΛΗΝΗΣ

§  1 (ένα) τμήμα στη θέση «Αμμίτης», κατάληψη (ΓΝ1: 10*10=100 τ.μ.).

6. Τ.Κ. ΒΙΒΛΟΥ

§  3 (τρία) τμήματα της Πλάκας, κατάληψη (ΔΠΛ19:10*20=200τ.μ.), (ΔΠΛ20:10*10=100τ.μ.), (ΔΠΛ21:10*10=100τ.μ.).

όπως τα ανωτέρω τμήματα αποτυπώνονται στα δώδεκα (12) αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» που προσκομίστηκαν με φροντίδα της Τεχνικής Υπηρεσίας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 

 

                                                  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
  Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.