Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

           Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 19/10/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Τζιριώτη-Δύραχα» Τ.Κ. Κινιδάρου Νάξου (σύμφωνα με την ΚΥΑ -ΦΕΚ 45/τ.Β'/15-01-2014 άρθρο5, ΠΑΡ.5Γ.-).   
2. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών κατασκευής πεζοδρομίων.
3. Έγκριση απαγόρευσης παρόδιας στάθμευσης σε δημοτική οδό στην Δ.Κ. Φιλοτίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.