Προς

τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. Απόφαση διενέργειας τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νάξου» για την διαχειριστική περίοδο 2010, από Ορκωτούς ελεγκτές που επιλέγονται και διορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατ'άρθρο 261 παρ.1 του Ν. 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

2.Εισήγηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, διενέργειας εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου από Ορκωτούς ελεγκτές, στον Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Νάξου» για τις διαχειριστικές περιόδους 2006-2010, κατ'άρθρο 261 παρ.2 του Ν. 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

3.Εξουσιοδότηση του Νόμιμου εκπροσώπου για την υποβολή της «Αίτησης -Δήλωσης -Προσφοράς» προς την ΕΕΤΑΑ για την υπογραφή της σύμβασης αναφορικά με το «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»

4.Εκδοση εγγυητικής επιστολής προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α για την συμμετοχή στην «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» της περιόδου 2011 -2013.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Σχόλια are closed.