Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
      
Καλείστε στην με α/α 6η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σήμερα, 18/05/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο :      Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για  παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και συγκεκριμένα για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015 (ΦΕΚ 578/Β΄/09-04-2015) όπως τροποποιήθηκε με την  υπ'αριθ. πρωτ. ΔΔΠ0006398/691Β΄ΕΞ2015/27-4-2015 ΚΥΑ.

Η συζήτηση των δύο θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των προθεσμιών που ορίζονται στην παραπάνω ΚΥΑ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος


Σχόλια are closed.