ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ         Νάξος, 27-01-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 1917-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:
κ. Σέργη Νικόλαο

κ. Βαθρακοκοίλη Νικόλαο

Γραφείο Δημάρχου.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 31-01-2020, ημέρα            Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Συγκρότηση σε Σώμα βάση της υπ. αρ. 7/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.       Ορισμός Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)

1.       Μανιός Δημήτριος

2.       Παντελιάς Ευάγγελος

3.       Ορφανός Ηλίας

4.       Πιτταράς Αντώνιος

5.       Μαράκης Ιωάννης του Βασ

Σχόλια are closed.