ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Νάξος, 23-03-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    Αρ. Πρωτ. – Οικ. 5419 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
KOIN.:
Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 30-03-2020, ημέρα            Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Κυκλοφοριακή Μελέτη για καθορισμό πεζόδρομου – αδιέξοδου στην Κοινότητα Αγίου Αρσενίου.

2.       Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Υφιστάμενη τουριστική μονάδα ξενοδοχείου κλασικού τύπου κατηγορίας 3***  αστέρων δυναμικότητας 156 κλινών με την επωνυμία «ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας με την  επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ –BUNGALOWS ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο <ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ Α.Ε. >  στη θέση Μικρή Βίγλα Δ.Δ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΦΕΚ 45/τ.Β΄/15-01-2014 άρθρο 5, παράγραφος 5γ).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Comments are closed.