ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Νάξος, 24-04-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 6505-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
KOIN.: Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 30-04-2020, ημέρα            Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Περιφέρεια του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2020.

2.       Κοπές –απομάκρυνση  δέντρων  στην Δ.Ε. Νάξου και Δ.Ε. Δρυμαλίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.