ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Νάξος, 9-9-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Αρ. Πρωτ. 15700
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 14-9-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημοτική έκταση 145.114,73 τ.μ. για τη διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση ΡΑΧΗ ΚΑΡΑ-ΑΝΙΑΣ Τ.Κ. Μονής ΔΕ Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
2. Αίτηση για άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του Δημητρίου Ζάχου –Η. Κωβαίου ΟΕ για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Μπαρ» που λειτουργεί στη Δονούσα Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Μαράκης Ιωάννης του Βασ

Σχόλια are closed.