ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νάξος, 29-1-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                             Αρ. Πρωτ:1373/2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 3-2-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση γνωμοδότησης για την Μελέτη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και κινητής μονάδας θραύσης-ταξινόμησης-παραγωγής μαρμαρόσκονης κι άλλων αδρανών υλικών (σπαστηριοτριβείο) στη θέση <ΜΑΡΜΑΡΟΜΑΝΔΡΑ> Τ.Κ. Χακείου Δ.Ε. Δρυμαλίας από την εταιρεία ΔΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. με σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων > του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Χορήγηση γνωμοδότησης για την Μελέτη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά : Εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων και κινητής μονάδας θραύσης-ταξινόμησης-παραγωγής μαρμαρόσκονης κι άλλων αδρανών υλικών (σπαστηριοτριβείο) στη θέση <ΣΑΝΙΔΑΣ> Τ.Κ. ΚΥΝΙΔΑΡΟΥ από την εταιρεία ΔΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ Α.Ε. με σχέδιο Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων > του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Χορήγηση γνωμοδότησης για την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών σε δημοτική έκταση 249.460,34 τ.μ. για τη διαπίστωση κοιτάσματος μαρμάρου στη θέση < <ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ>> Τ.Κ. Χαλκείου Δ.Ε. Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Αίτημα κ. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ για την απόφαση –έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε δημοτική έκταση στη θέση < Αγ. Βαρβάρα> Κ. Μονής Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Μανιός Δημήτριος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σέργης Νικόλαος
4. Ορφανός Ηλίας
5. Πιτταράς Αντώνιος
6. Βάβουλας Εμμανουήλ

Σχόλια are closed.