ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 09-4-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ. 5079
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 13-4-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτημα της Κοινότητας Μονής για κατασκευή δημοτικής βρύσης στη θέση < Πλατεία Σπύρου > .
2. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Πρόχειρου Γεύματος –Παροχή Ποτών)» της κας Ευαγγελίας Σίμου του Θεοδώρου, που λειτουργεί στη Δ.Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Πρόχειρου Γεύματος –Παροχή Ποτών)» της κας Σταματούλας Σίμου του Θεοδώρου, που λειτουργεί στη Δ.Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.