ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος, 13-8-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                        Αρ. Πρωτ. 14131
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.: Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018)

Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 18-8-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους και Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής και Επιχείρηση προσφοράς Οινοπνευματωδών Ποτών (υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταχείας εξυπηρέτησης με παροχή σερβιρίσματος) του Χρυσού Κωνσταντίνου του Ιωάννη, που λειτουργεί στη Δ.Κ. Σχοινούσας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.