ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
    Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
    ως ο σχετικός Πίνακας. 

                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 7/8/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο
Αίτηση Ξενάκη Νικολάου του Γεωργίου για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφετέρια-Εστιατόριο» στην Τ.Κ. Μελάνων.

ΘΕΜΑ  2ο
Αίτηση Σκουλάτου Ιωάννη του Νικολάου για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφεζυθεστιατόριο» στην Τ.Κ. Βίβλου.

ΘΕΜΑ  3ο
Αίτηση Σφυρόερα Παναγιώτη-Σταματίου του Σταύρου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος-Αναψυχής» εντός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.