ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (14η/2014)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
 Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                        
    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

  1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
  2. Καθορισμός καθηκόντων μελών συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 τεύχος Α΄).
  3. Αιτήσεις χορήγησης – ανανέωσης  άδειας χρήσης μουσικής καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  4. Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Μάκης    Μαυρογιάννης

Σχόλια are closed.