Προκήρυξη Διαγωνισμού: Προμήθεια Υλικών Αποκατάστασης Οδών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                           Νάξος, 24 /12 /2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                     ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 24006
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: Γ.Μανδηλαράς
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Τηλέφωνο: 2285360153
FAX: 22850-23570

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ »,

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

( Συνοπτικό)Μειοδοτικό Διαγωνισμό της εν λόγο προμήθειας με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας (1. Οικοδομικά υλικά, 2. Λατομικά υλικά 3. Υλικά πλακόστρωσης)ή στο σύνολο ανά είδος προμήθειας (π.χ. όλα τα αναφερόμενα υλικά ανά είδος προμήθειας 1,2 ή 3).

Η Προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών θα είναι συνολικής προ υπολογιζόμενης δαπάνης 69.970,10 ( μαζί με το Φ.Π.Α 24%)

Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ αρ. 246 /2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΑΔΑ : 6Γ9ΞΩΚΗ-ΙΗ8

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την Δευτέρα 13-1-2020 και ώρα 10.00π.μ. έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης .

Ως Λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών με φυσική παρουσία ορίζεται η Δευτέρα 13 Ιανουαρίου του έτους 2020 και ώρα 9:30 ενώ για τις προσφορές που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία ταχυμεταφορών οι φάκελοι θα υποβάλλονται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00. Όλες οι προσφορές θα πρέπει να λάβουν πρωτόκολλο από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής .

Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 22853-60153) καταβάλλοντας δεκαπέντε ευρώ (€15) για τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν αναλάβουν με δική τους επιμέλεια την αναπαραγωγή των τευχών, από τον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα «Διαγωνισμοί».

Συνημμένο αρχείο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.