ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος, 13/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ. Πρ.: 9473
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την παροχή της εργασίας : Συντήρηση – Έλεγχος – Αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων – μηχανημάτων Υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δήμου,  για την ακόλουθη εργασία, έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, ως ακολούθως:
Εργασία «Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων : α.) Οχημάτων Πολιτισμού – Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής, β) Οχημάτων & Μηχανημάτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, γ.) Οχημάτων & Μηχανημάτων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης, δ.) Οχημάτων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, ε.) Οχημάτων Υπηρεσίας Δόμησης», έτους 2016, ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ 877,92 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
Η εργασία θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του Π.Δ. 28/80.

Ο Αντιδήμαρχος
Αργύριος Ανεβλαβής

Σχόλια are closed.