ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος, 17/05/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρ.: 9751
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                            Προς:
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                      Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Μαθιουλάκη
Τηλέφωνο: 2285360152
FAX: 22850-23570
«Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την εργασία : Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα Τετάρτη 17 Μαϊου 2017 έως και Παρασκευή 19 Μαϊου 2017 και ώρα 15.00 π.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Η δαπάνη αφορά την προσφορά για το σύνολο των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική μελέτη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για μεμονωμένες εργασίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης προκειμένου για την υπογραφή της σύμβασης (5% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ).
Με την κατάθεση προσφοράς στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου σε σφραγισμένο φάκελο, θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1.Υπεύθυνη δήλωση περί της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (παρέχεται στην ιστοσελίδα του Δήμου)
2. Φορολογική Ενημερότητα
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Υπηρεσία : Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 22.320,00 € 
Στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-naxos.eu/, έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με την υπηρεσία στοιχεία. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών για αντίγραφα της σχετικής Μελέτης.
Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας. 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Ο Αντιδήμαρχος
Δημήτριος Λιανός 

Σχόλια are closed.