Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Αρ. πρωτ. 16011/13.09.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                                              Προς
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                                      Μαργαρίτη Γεώργιο
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                              Χωματουργικές εργασίες – Αγροτικές εκμεταλλεύσεις
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση της παραπάνω εργασίας στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την επισυναπτόμενη Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εν λόγω υπηρεσία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και θα βαρύνει τον ΚΑ 30-6262.007 (Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας) του οικονομικού έτους 2021, ως εξής:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV 45233141-9

Εργασίες συντήρησης οδών

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€)/

Μ. Μ.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
1 Αυτοκινούμενος φορτωτής – μεσαίος εκσκαφέας (τύπου JCB) με κουβά ή υδραυλική σφύρα Η.Δ. 84,00 200,00 16.800,00
2 Φορτηγό μεσαίου τύπου, διαξονικό Η.Δ. 16,00 200,00 3.200,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 20.000,00
ΦΠΑ 24% (€) 4.800,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 24.800,00

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών και όχι για επιμέρους τμήματα αυτών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παράλληλα με την οικονομική προσφορά, θα κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στις δηλώσεις δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημοπρασία/διαγωνισμό).
3. Η επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση και το αντίστοιχο αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται).
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ της επιχείρησης.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.