Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Φραγκουλοπούλου Χρυσοβαλάντου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: xfra@naxos.gov.gr

Αρ. Πρωτ. : 6632/26-04-2022
ΑΔΑΜ: 22PROC010451076
Προς:
ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ : ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς έως την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 15.00, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου σε εργάσιμες μέρες και ώρες, προκειμένου για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας» όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω και αναλυτικότερα στην Τεχνική Περιγραφή της αρμόδιας Δ/νσης, που επισυνάπτεται:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV 45233141-9

 Εργασίες συντήρησης οδών

Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) /

Μ. Μ.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ

24% (€)

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΤΜΗΜΑ Α’
1 Αυτοκινούμενος φορτωτής – μεσαίος εκσκαφέας (τύπου JCB) με κουβά ή υδραυλική σφύρα Η.Δ. 32.00 220.00 7040.00 1689.60 8729.60
2 Φορτηγό μεσαίου τύπου, διαξονικό Η.Δ. 39.00 220.00 8580.00 2059.20 10639.20
ΣΥΝΟΛA ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ (€) 15620.00 3748.80 19368.80
ΤΜΗΜΑ Β’
1 Αυτοκινούμενος φορτωτής – μεσαίος εκσκαφέας (τύπου JCB) με κουβά ή υδραυλική σφύρα Η.Δ. 28.00 220.00 6160.00 1478.40 7638.40
2 Φορτηγό μεσαίου τύπου, διαξονικό Η.Δ. 36.00 220.00 7920.00 1900.80 9820.80
 ΣΥΝΟΛA ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’ (€) 14080.00 3379.20 17459.20
 
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α & Β (€) 29700.00 7128.00 36828.00

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και την πλήρη συμμόρφωση με τα όσα ορίζει η Τεχνική Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις υποδείξεις των αρμόδιων υπαλλήλων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Παράλληλα με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ισχύ, σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (για κάθε νόμιμη χρήση)
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό)
3. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής (επισυνάπτεται) σε αντικατάσταση ποινικού μητρώου
4. Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής του ενδιαφερόμενου ότι έλαβε γνώση των απαιτήσεων και όρων της Μελέτης (επισυνάπτεται)
5. Προσκόμιση των ΚΑΔ του ενδιαφερομένου
6. Άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων/μηχανικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν
7. Ασφάλιστρα σε ισχύ των παραπάνω οχημάτων/μηχανικών μέσων
8. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής που θα δηλώνεται ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον ίδιο τον ανάδοχο ή σε αντίθετη περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνονται τα στοιχεία του εργατικού προσωπικού που τυχόν απασχοληθεί από αυτόν κατά την εκτέλεση των εργασιών
9. Άδειες οδήγησης των χειριστών/οδηγών που θα χειρίζονται τα παραπάνω οχήματα/μηχανικά μέσα

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος,

 

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.