Συντήρηση δέκα εκθεμάτων του Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης

 

Αρ. Πρωτ.: 11288/2023

ΑΔΑΜ: 23PROC012939864

 

 

Προς: Διονύσιο Τζεβελέκο ΑΕΒΕ 

           Επταήμερο κορνίζες

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                 

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285029423

Email: mzazani@naxos.gov.gr

 

 

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών της δαπάνης για την

«Συντήρηση δέκα εκθεμάτων του Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης»

 

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης: «Συντήρηση δέκα εκθεμάτων του Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ (έως και την Παρασκευή 30/06/2023 και ώρα 14.00).

 

Η δαπάνη, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.108,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα αφορά τα ακόλουθα, με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

24%

ΣΥΝΟΛΟ
1 Εργασίες συντήρησης 92521210-4 870,00 208,80 1.078,80
2 Κατασκευή και τοποθέτηση των 10 έργων σε κορνίζες με χαρτόνια πασπαρτού, αποστάτες και τζάμια  

39298200-9

830,00 199,20 1.029,20
ΣΥΝΟΛΑ   1.700,00 408,00 2.108,00
Παράδοση με έξοδα αναδόχου στο Μουσείο Ιάκωβος Καμπανέλλης στη Νάξο, εντός 15 ημερών από την ανάθεση        

 

 

 

Με την οικονομική προσφορά, υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή κάθε νόμιμη χρήση (όχι είσπραξης χρημάτων)

ΚΑΔ της ιδιότητας (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης)

Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis), που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της δαπάνης «Συντήρηση δέκα εκθεμάτων του Μουσείου Ιάκωβος Καμπανέλλης» ή απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΑΕΒΕ ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.