ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου» (CPV 45421100-5), με προϋπολογισμό 15.871,03 ΕΥΡΩ.

Συνημμένα Έγγραφα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ :Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την υποβολή προσφοράς είναι : 1. Η εγγυητική συμμετοχής και 2. το ΤΕΥΔ (άρθρα 15 και 24.2 της διακήρυξης).

Comments are closed.