ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νάξος : 03/08/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                  Αρ.Πρωτ.:9651
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τηλέφωνο: 2285360155

Περίληψη διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και της λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ της Δημοτικής Ενότητας Νάξου και Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την < 19η > του μηνός Αυγούστου 2011 ημέρα Παρασκευή και από ώρα έναρξης 11:30 π.μ. και λήξης παραλαβής προσφορών την 12:30 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα  και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού  και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία  για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 1.551,72 € (2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία το Δήμου Νάξου Τηλ.: 2285360155 κα Τριανταφύλλου Νεκταρία.

Διαβάστε τη διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Εμμανουήλ Νικ.Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.