ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος : 22/08/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ.Πρωτ.:15048
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Τηλέφωνο: 2285360140

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του
δημοπρατούμενου ποσού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών
«Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης νήσου Νάξου » Δήμου Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την < 3η > του μηνός
Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και από ώρα έναρξης 13:00 μ.μ. και λήξης
παραλαβής προσφορών την 13:30 μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στα
30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ,
συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν
το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού και διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση του
έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης
σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα
τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 518,00 € (2% της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός του Φ.Π.Α.) και βεβαιώνεται με την
προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή
γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
ισότιμου ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα
γραφεία το Δήμου Νάξου Τηλ.: 2285360140 κα Τριανταφύλλου Νεκταρία και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων e-naxos.eu

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.