ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ. Πρωτ.: 21567/22.11.2023
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       ΑΔΑΜ: 23REQ013816178
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου, ΤΚ 84 300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη                                           Προς: Sela Saimir του Ramazan
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Δια της παρούσης, ο Δήμαρχος σας καλεί για την υποβολή προσφορών της δαπάνης «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Δονούσας», στο Πρωτόκολλο του Δημαρχιακού Καταστήματος, έως και την Τετάρτη 29/11/2023 και ώρα 15.00.
Η δαπάνη δεσμεύει τον ΚΑ 70-6162.005, με ποσό ύψους 3.000,00 €, ως ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Υπηρεσία ΣΥΝΟΛΟ
1 Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Δονούσας 1 2.419,35
(1.500,00€ έτος 2023 και 1.500,00€ έτος 2024) ΦΠΑ 24% 580,65
ΤΕΛΙΚΟ 3.000,00€

 

 

 

Με την οικονομική προσφορά θα κατατεθούν:
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση, όχι είσπραξης)

2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για συμμετοχή σε διαγωνισμό/δημοπρασία, ή για κάθε νόμιμη χρήση όχι είσπραξης)

3. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή μέσω taxis) που θα αναφέρει ότι: «Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 προκειμένου για τη σχετική ανάθεση της Συντήρησης ελικοδρομίου Δ.Κ. Δονούσας» ή αντί αυτής, απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου 3μήνου. Η εν λόγω υποβολή του δικαιολογητικού, είτε για τις υπεύθυνες δηλώσεις, είτε για τα αποσπάσματα ποινικών, γίνεται ως ακολούθως: α) ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομική, μόνο οι διαχειριστές – β) ΑΕ, διευθύνων σύμβουλος και μέλη ΔΣ – γ) Συνεταιρισμοί, μέλη ΔΣ.

4. ΚΑΔ αναδόχου (απαραίτητη η συνάφεια με το είδος της δαπάνης).

Ο Δήμαρχος,

 

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.